viernes, 10 de mayo de 2019

modelo de xustificante da ausencia do alumnado para ás familias que decidan non enviar aos seus fillos a someterse as devanditas probas.


XUSTIFICACIÓN DE AUSENCIA DE ALUMNADO AO CENTRO EDUCATIVO


D./Dña. _______________________________________________________
pai/nai/titor do alumno/a_______________________________________do
grupo _____, comunico mediante o presente escrito que a ausencia do meu
fillo-a/tutelado-a de/os pasado/os día/s _________de ____________________
______, foi motivada por causas alleas á súa vontade, baseadas nunha
decisión familiar que pertence ao ámbito privado e que, si fose necesario, será
explicada ante as instancias oportunas que teñan capacidade e dereito a
coñecer a mesma.

Asinado en __________________ a ____ de _____________ de ________

O/a pai/nai/titor-aAsdo.: _________________
DNI: _________________

Á atención do Director/Directora do Centro Educativo_____________________          
____________________________________________